4: Khán giả và Cửa đỏ của cuộc triển lãm thứ hai “Kwean” (Treo lở lửng), khán giả có thể xem kỹ các đồ vật của bảo tàng tại đây.(Nguồn:Patporn (Aor) Phoothong)

4: Khán giả và Cửa đỏ của cuộc triển lãm thứ hai “Kwean” (Treo lở lửng), khán giả có thể xem kỹ các đồ vật của bảo tàng tại đây.(Nguồn:Patporn (Aor) Phoothong)