3: Các tình nguyện viên của triển lãm đang giải thích cho một nhóm sinh viên về điều gì đã xảy ra ở nơi các sinh viên đang đứng, đó là nơi vào sáng ngày 6 tháng 10 năm 1976, một nhà vận động phong trào cải cách được tìm thấy đã chết tại đây.(Nguồn:Patporn (Aor) Phoothong)

3: Các tình nguyện viên của triển lãm đang giải thích cho một nhóm sinh viên về điều gì đã xảy ra ở nơi các sinh viên đang đứng, đó là nơi vào sáng ngày 6 tháng 10 năm 1976, một nhà vận động phong trào cải cách được tìm thấy đã chết tại đây.(Nguồn:Patporn (Aor) Phoothong)