Triển lãm đã phơi bày môi trường làm việc của nữ nhập cư giúp việc gia đình trong môi trường làm việc khép kín, thường xuyên bị giám sát và thiếu sự riêng tư Nguồn:Bảo Tàng Nhân Quyền Quốc Gia

Triển lãm đã phơi bày môi trường làm việc của nữ nhập cư giúp việc gia đình trong môi trường làm việc khép kín, thường xuyên bị giám sát và thiếu sự riêng tư Nguồn:Bảo Tàng Nhân Quyền Quốc Gia