Khu triển lãm sáng tác thơ ca người vô gia cư với chủ đề “Tập Lên Tiếng” của triển lãm Đài Bắc Của Người Nghèo năm 2020. https://doyouaflavor.wixsite.com/mysite-3

Khu triển lãm sáng tác thơ ca người vô gia cư với chủ đề “Tập Lên Tiếng” của triển lãm Đài Bắc Của Người Nghèo năm 2020. https://doyouaflavor.wixsite.com/mysite-3