2. Dòng chữ trên bia đá tại thành phố cổ Bagan(nguồn ảnh:Thiết Ngộ Mông)

2. Dòng chữ trên bia đá tại thành phố cổ Bagan(nguồn ảnh:Thiết Ngộ Mông)