3. Bia mộ bị bỏ hoang của một người Armenia sống ở Mandalay dưới thời vua Min Doneera. Dòng chữ được viết bằng tiếng Miến Điện và tiếng Armenia. Được cứu vớt từ Nghĩa trang Imjingang. (Nguồn ảnh:Tayza Hlaig)

3. Bia mộ bị bỏ hoang của một người Armenia sống ở Mandalay dưới thời vua Min Doneera. Dòng chữ được viết bằng tiếng Miến Điện và tiếng Armenia. Được cứu vớt từ Nghĩa trang Imjingang. (Nguồn ảnh:Tayza Hlaig)