2. Tấm bia mộ bị chia cắt này là của một người Armenia sống ở triều đại Mandalay. Được cứu vớt từ Nghĩa trang Imjingang(Nguồn ảnh:Tayza Hlaig)

2. Tấm bia mộ bị chia cắt này là của một người Armenia sống ở triều đại Mandalay. Được cứu vớt từ Nghĩa trang Imjingang(Nguồn ảnh:Tayza Hlaig)