:::

Chủ đề của cuộc họp thường niên Oslo năm 2022 của Liên minh Quốc tế các Viện Bảo tàng Nhân quyền

Mục đích của cuộc họp thường niên này là để bình luận một cách nghiêm túc về quyền tự chủ tương đối và không gian hành động của các bảo tàng nhân quyền và các tổ chức liên quan, đối với các bảo tàng ở nhiều nước, đây là một vấn đề cấp bách trong thời điểm hiện tại. Những loại mối quan hệ nào tồn tại giữa các viện bảo tàng, chính phủ và những người nắm quyền khác? làm thế nào để những quan hệ trên sự phụ thuộc đó định dạng vai trò của các bảo tàng và sự tham gia của họ với các đối tượng được coi là nhạy cảm hoặc gây tranh cãi?

Chúng ta lấy quyền con người làm trách nhiệm toàn cầu, các bảo tàng từ nhiều góc độ khác nhau để giải quyết các vấn đề xã hội, văn hóa, chính trị bao gồm / loại trừ, Năm nay, chúng tôi sẽ tập chung đi xa hơn nữa và lập bản đồ tình hình hiện tại. Đặc biệt, Hội nghị thường niên hoan nghênh các bài nộp về các phương pháp hay nhất mà các bảo tàng đã giải quyết hoặc thương lượng về các vấn đề không gian và xã hội mang tính khoan dung. Những phương pháp hoặc chiến lược nào để thúc đẩy sự khoan dung đã được chứng minh là đặc biệt thích hợp đối với Bảo tàng Nhân quyền?

Mục đích của Hội nghị thường niên FIRHM là chia sẻ kinh nghiệm, nuôi dưỡng năng lực, xây dựng phương pháp và quản lý mối quan hệ dựa vào cộng đồng trong các hoạt động tương tác với bảo tàng.

Đơn vị tổ chức

Hội nghị thường niên năm 2022 của Liên minh Quốc tế các Viện Bảo tàng Nhân quyền được tổ chức bởi Mạng lưới các Viện Bảo tàng Dân chủ và Nhân quyền Na Uy (Demokratinettverket). Các bảo tàng đăng cai bao gồm Trung tâm Nobel Hòa bình, Trung tâm Nghiên cứu về nạn tàn sát và tôn giáo thiểu số của Na Uy, và Eidsvoll 1814, Bảo tàng Lịch sử Hiến pháp Quốc gia.

 

Bảo tàng chịu sự áp lực: chính phủ, cộng đồng, quyền tự chủ

Bảo tàng chịu sự áp lực: chính phủ, cộng đồng, quyền tự chủ