:::

Ánh sáng le lói phát ra từ vết nứt dài 1,5 mét

Ánh sáng le lói phát ra từ vết nứt dài 1,5 mét

1,5 mét là khoảng cách quy định trong phòng chống dịch, là sự thoả thuận giữa người với người. Cũng vào tháng 5 năm ngoái, sinh mạng của rất nhiều người đã hoàn toàn bước sa...

September 23, 2022
Giãn cách toàn xã hội hay đàn áp?

Giãn cách toàn xã hội hay đàn áp?

Giới thiệu về tác giả Michael Beltran đã làm phóng viên được sáu năm, ông cũng dành cả cuộc đời mình cho các phong trào chính trị. Trong vai trò là một...

September 23, 2022
Right menu area