ภาพที่ 3 การอภิปรายและระดมความคิดในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ภาพที่ 3 การอภิปรายและระดมความคิดในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ