4: ผู้เยี่ยมชมนิทรรศการ และประตูแดงของ“แขวน” (Kwean) นิทรรศการครั้งที่สอง ผู้เยี่ยมชมสามารถเยี่ยมชมวัตถุพยานของพิพิธภัณฑ์ได้อย่างละเอียด(รูปถ่ายโดย: ภัทรภร ภู่ทอง (อ้อ))

4: ผู้เยี่ยมชมนิทรรศการ และประตูแดงของ“แขวน” (Kwean) นิทรรศการครั้งที่สอง ผู้เยี่ยมชมสามารถเยี่ยมชมวัตถุพยานของพิพิธภัณฑ์ได้อย่างละเอียด(รูปถ่ายโดย: ภัทรภร ภู่ทอง (อ้อ))