จัดแสดงสภาพแรงงานย้ายถิ่นผู้หญิงที่ทำงานในครัวเรือนถูกสอดส่องและขาดความส่วนตัวในสถานที่ทำงาน

จัดแสดงสภาพแรงงานย้ายถิ่นผู้หญิงที่ทำงานในครัวเรือนถูกสอดส่องและขาดความส่วนตัวในสถานที่ทำงาน