ภาพที่ 2  การอภิปรายและระดมความคิดในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ภาพที่ 2 การอภิปรายและระดมความคิดในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ