:::

หัวข้องานประชุมสัมมนาพิพิธภัณฑ์สหภาพสิทธิมนุษยชนปี2022 (FIHRM เมืองออสโล 2022 ประเทศนอร์เวย์)

ในการสัมมนาครั้งนี้จะเน้นการหารือเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับการปกครองแบบความเป็นอิสระเชิงสัมพัทธ์และขอบเขตในการเคลื่อนไหวของพิพิธภัณฑ์เพื่อสิทธิมนุษยชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นหัวข้อหารือเร่งด่วนในหลายประเทศ ณ ขณะนี้ จะมีการกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างพิพิธภัณฑ์ รัฐบาล และผู้มีอิทธิพลอื่น ๆ รวมถึงทำไมระบบอุปถัมภ์ถึงได้เข้ามามีส่วนในการกำหนดบทบาทของพิพิธภัณฑ์และมีความเกี่ยวข้องในประเด็นที่ถูกมองว่าอ่อนไหวและเป็นที่ถกเกียงในสังคมโดยง่าย?

งานสัมมนาจะมุ่งประเด็นให้เห็นภาพสถานการณ์ปัจจุบันที่พิพิธภัณฑ์หลายแห่งต้องเผชิญกับปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นประเด็นทางสังคม ทางวัฒนธรรม และด้านการเมืองผ่านมุมมองต่าง ๆ ทั้งคนในและคนนอก การสัมมนานี้ยินดีที่จะเปิดรับข้อมูลและตัวอย่างวิธีการภาคปฏิบัติที่เคยทำมาแล้วและได้ผลดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นและเปิดโอกาสการเจรจากับคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมภายในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์หรือในสังคมทั่วไป เช่นจะมีวิธีการหรือกลยุทธ์ไหนที่ครอบคลุม และได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความเกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์สิทธิมนุษยชน?

วัตถุประสงค์ของการประชุม FIHRM ทั้งหมดก็เพื่อที่จะแบ่งปันประสบการณ์ การมีส่วนร่วมทางภาคปฏิบัติ การพัฒนาขีดความสามารถและวิธีการต่างๆ รวมไปถึงการเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน

ผู้จัดงาน

งาน FIHRM 2022 จัดขึ้นจากความร่วมมือของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์นอร์เวย์เพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน (Demokratinettverket) โดยพิพิธภัณฑ์เจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้คือ ศูนย์สันติภาพโนเบล (The Nobel Peace Center) ศูนย์การเรียนรู้ของประเทศนอร์เวย์เกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ศาสนาของชนกลุ่มน้อย (Norwegian Centre for Studies of Holocaust and Religious Minorities (the HL-centre)) และ พิพิธภัณฑ์ Eidsvoll 1814 ถือเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสำหรับประวัติรัฐธรรมนูญอีกด้วย

 

พิพิธภัณฑ์ภายใต้แรงกดดัน : รัฐบาล ชุมชน เอกราช

พิพิธภัณฑ์ภายใต้แรงกดดัน : รัฐบาล ชุมชน เอกราช