004៖ទស្សនិកជននិងច្រកទ្វារក្រហមនៃការតាំងពិពណ៌ទីពីរ "Kwan"  ("ការព្យួរ") ដែលអ្នកទស្សនាអាចមើលយ៉ាងដិតដល់នៅទីនេះនូវវត្ថុរបស់សារមន្ទីរ។(ផ្ដល់រូបថត៖ផាត់ផន (អ័រ) ភូថង)

004៖ទស្សនិកជននិងច្រកទ្វារក្រហមនៃការតាំងពិពណ៌ទីពីរ "Kwan" ("ការព្យួរ") ដែលអ្នកទស្សនាអាចមើលយ៉ាងដិតដល់នៅទីនេះនូវវត្ថុរបស់សារមន្ទីរ។(ផ្ដល់រូបថត៖ផាត់ផន (អ័រ) ភូថង)