:::

ព័ត៌មានមូលដ្ឋាននៃមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ2022នៅអូស្លូOsloរបស់សហព័ន្ធអន្តរជាតិនៃសារមន្ទីរសិទ្ធិមនុស្ស(FIHRM)

ព័ត៌មានមូលដ្ឋាននៃមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ2022នៅអូស្លូOsloរបស់សហព័ន្ធអន្តរជាតិនៃសារមន្ទីរសិទ្ធិមនុស្ស(FIHRM)

កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ FIHRM រយៈពេលបីថ្ងៃនឹងធ្វើឡើងនៅទីតាំងចំនួនបីកន្លែងក្នុងទីក្រុង អូស្លូOslo។ ខិត្តប័ណ្ណប្រកាសរបស់កិច្ចប្រជុំនឹងចេញផ្សាយក្នុងពេល ឆាប់ៗនេះ។ វិធីនៃការចូលរួម ការចុះឈ្មោះនឹងបើកនៅខែកក្កដាឆ្នាំ 2022 ...

July 20, 2022
របៀបវារៈនៃសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំនៅទីក្រុងអូស្លូឆ្នាំ 2022 នៃសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិនៃសារមន្ទីរសិទ្ធិមនុស្ស

របៀបវារៈនៃសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំនៅទីក្រុងអូស្លូឆ្នាំ 2022 នៃសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិនៃសារមន្ទីរសិទ្ធិមនុស្ស

រំលឹក៖នេះជារបៀបវារៈបឋម ហើយអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរ។ របៀបវារៈលម្អិតនឹងត្រូវប្រកាសនៅខែសីហា។ ថ្ងៃទី 1ត្រូវនឹង ថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែកញ្ញា ទីកន្លែង៖អ៊ីសវ៉ូសារមន្ទីររដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1814 • ពិធីបើកសម័យប្រជុំ ការសម្តែងវប្បធម៌ និងសុន្...

July 20, 2022
ប្រធានបទនៃសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំនៅទីក្រុងអូស្លូឆ្នាំ 2022 នៃសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិនៃសារមន្ទីរសិទ្ធិមនុស្ស

ប្រធានបទនៃសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំនៅទីក្រុងអូស្លូឆ្នាំ 2022 នៃសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិនៃសារមន្ទីរសិទ្ធិមនុស្ស

គោលបំណងនៃសន្និសីទនេះគឺពិភាក្សារិះគន់ដើម្បីស្វែងយល់អំពីស្វ័យភាពដែលទាក់ទង និងកន្លែងសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពរបស់សារមន្ទីសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការពាក់ព័ន្ធ គឺជាបញ្ហាបន្ទាន់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលសារមន្ទីរនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនកំពុងប្រឈមមុខ។តើទំនាក់ទំនងបែបណារវាងវត្ត...

July 20, 2022
2022សន្និសីទប្រចាំឆ្នាំ នៃសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិនៃសារមន្ទីរសិទ្ធិមនុស្ស

2022សន្និសីទប្រចាំឆ្នាំ នៃសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិនៃសារមន្ទីរសិទ្ធិមនុស្ស

ប្រជាធិបតេយ្យន័រវេស និងបណ្តាញសារមន្ទីរសិទ្ធិមនុស្ស(Norwegian Network for Democracy and Human Rights Museums)គោរពអញ្ជើញសមាជិកទាំងអស់នៃ សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិនៃសារមន្ទីរសិទ្ធិមនុស្ស និងសហការីក្នុងសហគមន៍សារមន្ទីរពិភពលោក   ចូលរួមសន្និសីទប្រច...

April 29, 2022
2022 សន្និសីទប្រចាំឆ្នាំនៃសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិនៃសារមន្ទីរសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវរកនិក្ខេបបទ សេចក្ដីប្រកាសរកអត្ថបទត្រូវបានពន្យារពេលដល់ថ្ងៃទី 1 ខែសីហា

2022 សន្និសីទប្រចាំឆ្នាំនៃសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិនៃសារមន្ទីរសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវរកនិក្ខេបបទ សេចក្ដីប្រកាសរកអត្ថបទត្រូវបានពន្យារពេលដល់ថ្ងៃទី 1 ខែសីហា

សារមន្ទីរស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធ៖ រដ្ឋាភិបាល សហគមន៍ ស្វ័យភាព មហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិនៃសារមន្ទីរសិទ្ធិមនុស្ស(FIHRM) នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងអូស្លូ Oslo ប្រទេសន័រវេស ចាប់ពីថ្ងៃទី 19 ដល់ថ្ងៃទី 21 ខែ ...

April 29, 2022