:::

2022សន្និសីទប្រចាំឆ្នាំ នៃសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិនៃសារមន្ទីរសិទ្ធិមនុស្ស

2022សន្និសីទប្រចាំឆ្នាំ នៃសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិនៃសារមន្ទីរសិទ្ធិមនុស្ស

ប្រជាធិបតេយ្យន័រវេស និងបណ្តាញសារមន្ទីរសិទ្ធិមនុស្ស(Norwegian Network for Democracy and Human Rights Museums)គោរពអញ្ជើញសមាជិកទាំងអស់នៃ សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិនៃសារមន្ទីរសិទ្ធិមនុស្ស និងសហការីក្នុងសហគមន៍សារមន្ទីរពិភពលោក   ចូលរួមសន្និសីទប្រច...

April 29, 2022
2022 សន្និសីទប្រចាំឆ្នាំនៃសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិនៃសារមន្ទីរសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវរកនិក្ខេបបទ

2022 សន្និសីទប្រចាំឆ្នាំនៃសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិនៃសារមន្ទីរសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវរកនិក្ខេបបទ

សារមន្ទីរស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធ៖ រដ្ឋាភិបាល សហគមន៍ ស្វ័យភាព មហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិនៃសារមន្ទីរសិទ្ធិមនុស្ស(FIHRM) នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងអូស្លូ Oslo ប្រទេសន័រវេស ចាប់ពីថ្ងៃទី 19 ដល់ថ្ងៃទី 21 ខែ ...

April 29, 2022
พิพิธภัณฑ์จะเผชิญหน้ากับประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนร่วมสมัยได้อย่างไร จากการเรียนรู้ร่วมกัน สู่การเริ่มเคลื่อนไหว “Ayo-Ayo! พรุ่งนี้ที่ดีกว่า—นิทรรศการสิทธิมนุษยชนผู้ย้ายถิ่น” พิพิธภัณฑ์สิทธิมนุษยชนแห่งชาติไต้หวัน/จาง เหวิน ซิน

พิพิธภัณฑ์จะเผชิญหน้ากับประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนร่วมสมัยได้อย่างไร จากการเรียนรู้ร่วมกัน สู่การเริ่มเคลื่อนไหว “Ayo-Ayo! พรุ่งนี้ที่ดีกว่า—นิทรรศการสิทธิมนุษยชนผู้ย้ายถิ่น” พิพิธภัณฑ์สิทธิมนุษยชนแห่งชาติไต้หวัน/จาง เหวิน ซิน

ការសន្និដ្ឋាន តើសារមន្ទីរមានឥទ្ធិពលលើគោលនយោបាយ និងកំណែទម្រង់សង្គមយ៉ាងដូចម្តេច? តាមរយៈការងារប្រឈមមុខនឹងការលំបាក និងបញ្ហាជម្លោះសម័យនេះ  បើសារមន្ទីរតែឯកឯងប្រឈមនឹងបញ្ហាគឺពិតជាមានដែនកំណត់ តែដោយតាមរយៈការសហការ(Collaborative)ជាដៃគូ(Partners...

March 30, 2022
ប្រឆាំងដើម្បីរាយការណ៍   រាយការណ៍ដើម្បីប្រឆាំង៖សារព័ត៌មានជាមធ្យោបាយដើម្បីពិភាក្សាទប់ទល់

ប្រឆាំងដើម្បីរាយការណ៍ រាយការណ៍ដើម្បីប្រឆាំង៖សារព័ត៌មានជាមធ្យោបាយដើម្បីពិភាក្សាទប់ទល់

Burrett, Tina, and Jeff Kingston, eds. Press Freedom in Contemporary Asia. London New York, NY: Routledge, an imprint of the Taylor & Francis Group, 2020. Primandari, Fadhilah F., Samira Hassan, and Sahnaz Melasandy. Envisioning Medi...

March 30, 2022
តំបន់ម៉ឺនុយខាងស្តាំ