០០3៖ អ្នកស្ម័គ្រចិត្តតាំងពិព័រណ៍កំពុងពន្យល់ប្រាប់សិស្សមួយក្រុមអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅកន្លែងដែលនិស្សិតកំពុងឈរ ព្រោះនៅព្រឹកថ្ងៃទី៦ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៧៦អ្នកចលនាកំណែទម្រង់ម្នាក់ត្រូវបានគេប្រទះឃើញស្លាប់នៅទីនេះ។(ផ្ដល់រូបថត៖ផាត់ផន (អ័រ) ភូថង)

០០3៖ អ្នកស្ម័គ្រចិត្តតាំងពិព័រណ៍កំពុងពន្យល់ប្រាប់សិស្សមួយក្រុមអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅកន្លែងដែលនិស្សិតកំពុងឈរ ព្រោះនៅព្រឹកថ្ងៃទី៦ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៧៦អ្នកចលនាកំណែទម្រង់ម្នាក់ត្រូវបានគេប្រទះឃើញស្លាប់នៅទីនេះ។(ផ្ដល់រូបថត៖ផាត់ផន (អ័រ) ភូថង)