002៖ទស្សនិកជននិងច្រកទ្វារក្រហមនៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍លើកទី១ "Prajak / Payan"  ("សាក្សីផ្ទាល់ភ្នែក")(ផ្ដល់រូបថត៖ផាត់ផន (អ័រ) ភូថង)

002៖ទស្សនិកជននិងច្រកទ្វារក្រហមនៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍លើកទី១ "Prajak / Payan" ("សាក្សីផ្ទាល់ភ្នែក")(ផ្ដល់រូបថត៖ផាត់ផន (អ័រ) ភូថង)