០០1៖ ចលនានិស្សិតច្បងនៃឧប្បត្តិហេតុថ្ងៃទី6 ខែតុលា ឆ្នាំ 1976 បានស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាមគ្គុទ្ទេសក៍ពិព័រណ៍ ចែករំលែកការចងចាំ និងបទពិសោធន៍របស់គាត់។ រូបថតនៅលើជញ្ជាំងត្រូវបានដាក់នៅជិតកន្លែងដែលជនរងគ្រោះត្រូវបានគេបាញ់។(ផ្ដល់រូបថត៖ផាត់ផន (អ័រ) ភូថង)

០០1៖ ចលនានិស្សិតច្បងនៃឧប្បត្តិហេតុថ្ងៃទី6 ខែតុលា ឆ្នាំ 1976 បានស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាមគ្គុទ្ទេសក៍ពិព័រណ៍ ចែករំលែកការចងចាំ និងបទពិសោធន៍របស់គាត់។ រូបថតនៅលើជញ្ជាំងត្រូវបានដាក់នៅជិតកន្លែងដែលជនរងគ្រោះត្រូវបានគេបាញ់។(ផ្ដល់រូបថត៖ផាត់ផន (អ័រ) ភូថង)