ពិព័រណ៍ណែនាំទស្សនិកជនឱ្យយល់ចាប់ពីវត្ថុប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃក្នុងជីវិត អាចមើលឃើញគ្រប់ទីកន្លែងនូវ"ស្រម៉ោលពលករចំណាកស្រុក" ផ្ដល់រូបថត៖សារមន្ទីរសិទ្ធិមនុស្សជាតិ

ពិព័រណ៍ណែនាំទស្សនិកជនឱ្យយល់ចាប់ពីវត្ថុប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃក្នុងជីវិត អាចមើលឃើញគ្រប់ទីកន្លែងនូវ"ស្រម៉ោលពលករចំណាកស្រុក" ផ្ដល់រូបថត៖សារមន្ទីរសិទ្ធិមនុស្សជាតិ