ពិព័រណ៍បង្ហាញពីកន្លែងធ្វើការរបស់ពលករចំណាកស្រុកស្ត្រីធ្វើកិច្ចការផ្ទះ  ពលករចំណាកស្រុកជារឿយៗនៅក្នុងកន្លែងបិទជិតនៃបរិយាកាសការងារ  កង្វះភាពឯកជន  ហើយស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើល ផ្ដល់រូបថត៖សារមន្ទីរសិទ្ធិមនុស្សជាតិ

ពិព័រណ៍បង្ហាញពីកន្លែងធ្វើការរបស់ពលករចំណាកស្រុកស្ត្រីធ្វើកិច្ចការផ្ទះ ពលករចំណាកស្រុកជារឿយៗនៅក្នុងកន្លែងបិទជិតនៃបរិយាកាសការងារ កង្វះភាពឯកជន ហើយស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើល ផ្ដល់រូបថត៖សារមន្ទីរសិទ្ធិមនុស្សជាតិ