ឆ្នាំ ២០២០អ្នកក្រីក្រនៅក្រុងតៃប៉ិ "  ហ្វឹកហាត់បញ្ចេញសំឡេង" តំបន់ពិព័រណ៍ចម្រៀង និងកំណាព្យសម្រាប់អ្នកគ្មានផ្ទះសម្បែង https://doyouaflavor.wixsite.com/mysite-3

ឆ្នាំ ២០២០អ្នកក្រីក្រនៅក្រុងតៃប៉ិ " ហ្វឹកហាត់បញ្ចេញសំឡេង" តំបន់ពិព័រណ៍ចម្រៀង និងកំណាព្យសម្រាប់អ្នកគ្មានផ្ទះសម្បែង https://doyouaflavor.wixsite.com/mysite-3