3. ចម្លាក់ព្រះបាតព្រះពុទ្ធនៅបាកាន(ផ្ដល់រូបថត៖ថេត  អ៊ូ  មឹង)

3. ចម្លាក់ព្រះបាតព្រះពុទ្ធនៅបាកាន(ផ្ដល់រូបថត៖ថេត អ៊ូ មឹង)