2. សិលាចារឹកបាកាន(ផ្ដល់រូបថត៖ថេត  អ៊ូ មឹង)

2. សិលាចារឹកបាកាន(ផ្ដល់រូបថត៖ថេត អ៊ូ មឹង)