3.ផ្ទាំងសិលាចារផ្នូរដែលគេបោះបង់ចោលរបស់ជនជាតិអាមេនីម្នាក់ រស់នៅក្នុងទីក្រុងម៉ាន់ដាឡាយ ក្នុងរជ្ជកាល មីន ដូណឺរ៉ា( Min Doneera)។សិលាចារឹកនេះត្រូវបានសរសេរជាភាសាភូមានិងភាសាអាមេនី។ ជួយសង្គ្រោះពីទីបញ្ចុះសព លីន ជឹន កន។(ផ្ដល់រូបថត៖Tayza Hlaig)

3.ផ្ទាំងសិលាចារផ្នូរដែលគេបោះបង់ចោលរបស់ជនជាតិអាមេនីម្នាក់ រស់នៅក្នុងទីក្រុងម៉ាន់ដាឡាយ ក្នុងរជ្ជកាល មីន ដូណឺរ៉ា( Min Doneera)។សិលាចារឹកនេះត្រូវបានសរសេរជាភាសាភូមានិងភាសាអាមេនី។ ជួយសង្គ្រោះពីទីបញ្ចុះសព លីន ជឹន កន។(ផ្ដល់រូបថត៖Tayza Hlaig)