2.ផ្ទាំងសិលាចារផ្នូរបែកបាក់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ជនជាតិអាមេនី ក្នុងរជ្ជកាលរាជវង្ស រស់នៅក្នុងទីក្រុង ម៉ាន់ដាឡាយ។ ជួយសង្គ្រោះពីទីបញ្ចុះសព លីន ជឹន កន។ (ផ្ដល់រូបថត៖Tayza Hlaig)

2.ផ្ទាំងសិលាចារផ្នូរបែកបាក់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ជនជាតិអាមេនី ក្នុងរជ្ជកាលរាជវង្ស រស់នៅក្នុងទីក្រុង ម៉ាន់ដាឡាយ។ ជួយសង្គ្រោះពីទីបញ្ចុះសព លីន ជឹន កន។ (ផ្ដល់រូបថត៖Tayza Hlaig)